Yleisnäkymä

Tieteenalat

 • 6121 Kielitieteet - ranskalainen filologia, ranskan kieli, prosodia, fonetiikka, keskustelunanalyysi, ei-kielellinen viestintä, Aspergerin oireyhtymä, autismi, suomen kieli, intonaatio, kirjoitustulkkaus, korjausaloitteet, ymmärrysongelmat, välimerkit, kääntäminen

Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus

TUTKIMUKSEN KUVAUS:

Vuonna 2009 Koneen Säätiön rahoituksella alkanut post doc -hankkeeni kohdistuu Aspergerin oireyhtymästä (AS) kärsivien nuorten puheen prosodiaan ja ei-kielelliseen viestintään. Tarkemmin sanottuna tarkoitukseni on selvittää: 1) Missä määrin neurotyypilliset henkilöt pitävät AS-henkilöiden puheessa esiintyviä prosodisia piirteitä huomiota herättävinä? 2) Missä määrin kyseisten parametrien numeeriset arvot eroavat neurotyypillisten henkilöiden vastaavista arvoista? 3) Missä määrin nämä piirteet ovat puhujan äidinkielestä riippuvaisia? 4) Mitkä ei-kielelliset erityispiirteet ovat luonteenomaisia AS-henkilöille, sekä missä määrin nämä piirteet ovat kieli- ja kulttuurispesifejä? 5) Mikä rooli prosodisilla ja ei-kielellisillä piirteillä on AS-henkilöiden ymmärrysongelmatilanteissä? Metodologisesti tutkimus nojautuu keskustelunanalyysiin sekä instrumentaaliseen ja kokeelliseen fonetiikkaan. Vuonna 2013 olen jälleen työskennellyt tämän hankkeen parissa täysipäiväisesti Koneen säätiön apurahan turvin.

Vuosina 2011-2012 työskentelin vuosina tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa poikkitieteellisesssä ”Kirjoitustulkkaus: prosessi, ymmärrettävyys ja teknologia” -tutkimusprojektissa. Nimensä mukaisesti hanke kohdistui kuulovammaisille suunnatun kirjoitustulkkauksen tutkimukseen. Hankkeessa analysoitiin kirjoitustulkkausprosessia ja tulkkeen ymmärrettävyyttä sekä pyrittiin kehittämään uutta teknologiaa kirjoitustulkkien käyttöön. Oma osuuteni hankkeessa kohdistui pääasiassa tekstin ja puheen väliseen suhteeseen. Tarkemmin sanottuna tutkin sitä, kuinka puheen prosodiset piirteet näkyvät tekstitulkkeessa. Lisäksi tutkin yhdessä kollegojeni kanssa silmänliikkeiden ja tekstin kielellisen prosessoinnin välistä suhdetta. Vaikka hanke on jo virallisesti päättynyt, tutkimukset jatkuvat edelleen.

Olen Helsingin yliopiston Nykykielten laitoksella toimivan CoCoLac-tutkimusyhteisön jäsen. CoCoLac-lyhenne tulee sanoista Comparing and contrasting languages and cultures. Yhteisöön kuuluu noin 40 ranskalaisen, italialaisen, espanjalaisen ja germaanisen filologian oppiaineiden piirissä työskentelevää tutkijaa, joiden tutkimusalat liittyvät tavalla tai toisella sanastontutkimukseen, kontrastiiviseen syntaksiin, teksti- ja diskurssityyppeihin tai kielten ja kulttuurien pragmaattiseen tarkasteluun.

Väitöskirjatutkimukseni (2009) kohdistui puheen kontekstualisointiin prosodisin keinoin tunnettujen ranskalaisten filosofien radiodiskurssissa. Toisin sanottuna tutkin sitä, kuinka tunnusmerkilliset prosodiset piirteet toimivat argumentoinnin apuvälineinä ja vastaanottajan tulkintaprosessia ohjailevina keinoina. Metodologisesti tutkimukseni nojautui keskustelunanalyysiin ja instrumentaaliseen fonetiikkaan. Jatko-opintoaikoinani tutkin väitöskirjaprojektini ohella mm. epäröinnin ilmenemistä puheessa sekä välimerkkien käyttöä internetin chat-keskusteluissa. 

Lisäksi olen tutkinut hieman mm. finiittiverbittömien virkkeiden kääntämistä ranskasta suomeksi Jean-Paul Sartren näytelmäteoksissa sekä prosodisten piirteiden suhdetta välimerkkeihin ja lauserakenteisiin Albert Camus'n Sivullisessa.  Minulla on myös ollut käynnissä jo jonkin aikaa ranskalaisen kollegani kanssa pienimuotoinen yhteistyöhanke, joka kohdistuu vuorovaikutukseen ranskankielisissä TV-ohjelmissa ja luokkahuonetilanteissa. Tarkemmin sanottuna tutkimus kohdistuu puhuttelusanan prosodiseen merkitsemiseen puheenvuoroa jaettaessa institutionaalisissa tilanteissa. Hieman olen ehtinyt aloitella myös pientä harrastusluonteista tutkimusta, joka käsittelee itsekorjauksia ja koodinvaihtoja ulkosuomalaisten puheessa.

 

OPETUKSEN KUVAUS:

Lukuvuosina 2011-2012 ja 2012-2013 tutkijatohtorin opetusvelvollisuuteeni kuuluivat ranskalaisen filologian perusopintojen 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentosarjan pitäminen sekä romaanisten kielten yhteisen 'Kielitieteen metodit' -kurssin koordinointi (kurssin nimi muutettiin lukuvuonna 2012-2013 muotoon 'Metodikurssi tutkielman laatijoille').

Olin vastuussa fonetiikan tiedekuntatenteistä kevätlukukauden 2009 alusta kevätlukukauden 2013 loppuun asti.

Lukuvuonna 2010-2011 opetukseeni kuuluivat ranskalaisen filologian perusopintojen 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentosarja sekä aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' -kurssi. Lisäksi koordinoin romaanisten kielten yhteisen 'Kielitieteen metodit' -kurssin ja toimin sijaisena 'Tekstinymmärtäminen I' -kurssilla neljän viikon ajan.

Lukuvuonna 2009-2010 hoidin ranskan kielen yliopistonlehtorin sijaisuutta. Silloin opetukseeni kuuluivat perusopintojen 'Kielioppi'-kurssi ja 'Fonetiikan ja fonologian alkeet' -luentokurssi, aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' ja 'Ranskalainen kielitiede' -kurssit sekä syventävien opintojen 'Tieteellinen kirjoittaminen' -kurssi. Lisäksi toimin perusopintojen vastuuopettajana, yhtenä uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaajana sekä kesän 2010 valintakokeen koordinaattorina.

Lukuvuosina 2007-2008 ja 2008-2009 toimin tuntiopettajana. Opetukseeni kuuluvat perusopintojen 'Fonetiikan alkeet' -kurssi (lv 2008-2009), HOPS-ohjaus (lv 2008-2009) sekä aineopintojen 'Tekstinymmärtäminen II' -kurssi (lv 2007-2008 ja 2008-2009).

Olen suorittanut aineenopettajan koulutuksen (2003), 'Yliopistopedagogiikan perusteet' -opintojakson (10 op, 2009) sekä yliopistopedagogiikan perusopintojen II osaan kuuluvan 'Oppimisen arviointi ja laatu' -kurssin (5 op, 2012). Olen myös työskennellyt yhden lukukauden luokanopettajana (Kyrölän koulu, Järvenpää, 2004).

Lisätietoja HY-affiliaatiostaNykykielten laitos

Valikoidut julkaisut

 1. La prosodie et les signes de ponctuation – une approche expérimentale

  Wiklund, M. 2012 s. 788-800 13 Sivumäärä

  Julkaisu: KonferenssijulkaisuA4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (vertaisarvioitu)

 2. "Aiheesta toiseen" - Ymmärrysongelmatilanteita Asperger-nuorten kuntoutuskeskusteluissa

  Lehtinen, M. 2012 Haavoittuva keskustelu: Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). Helsinki: Kehitysvammaliitto, s. 235-277 43 Sivumäärä (Kehitysvammaliiton tutkimuksia; !!no. 6)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 3. Prosodiset ilmiöt vuorovaikutuskeinoina institutionaalisessa keskustelussa

  Lehtinen, M. 11.2011 Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.). 1 toim. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 93-121 28 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; !!no. 1337)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 4. Gaze behavior of pre-adolescent children afflicted with Asperger Syndrome

  Wiklund, M. 2012 julkaisussa : Communication & Medicine. 9, 2, s. 173–186 13 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 5. Postponed pitch reset as a device for indicating dependency between utterances

  Wiklund, M. 06.2013 s. 411-420 9 Sivumäärä

  Julkaisu: KonferenssijulkaisuA4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (vertaisarvioitu)

 6. Le rôle de la prosodie dans l'indication de la relation entre les propositions subordonnées circonstancielles et les propositions principales

  Wiklund, M. 11.2013 Comparing and contrasting syntactic structures: From dependency to quasi-subordination. Havu, E. & Hyvärinen, I. (toim.). Helsinki: Uusfilologinen yhdistys, Vuosikerta LXXXVI, s. 17-44 28 Sivumäärä (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki; !!vol. LXXXVI)

  Julkaisu: Julkaisu kirjassa/kokoomateoksessaA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (vertaisarvioitu)

 7. Puheen prosodian ja kirjoitetun kohdetekstin suhde suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa

  Wiklund, M. 2013 julkaisussa : Puhe ja Kieli. 2013, 3, s. 107-130 23 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 8. Syntactic and prosodic forms of first names in institutional interaction involving multiple participants

  Wiklund, M. & Voilmy, D. 2013 julkaisussa : Discours. 2013, 13, 34 Sivumäärä

  Julkaisu: ArtikkelijulkaisuA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

 9. Gaze behaviour and linguistic processing of dynamic text in print interpreting

  Wiklund, M. & Sharmin, S. 04.2014 s. 263-266 4 Sivumäärä

  Julkaisu: KonferenssijulkaisuA4 Artikkeli konferenssijulkaisussa (vertaisarvioitu)

Näytä kaikki (41) »

Valikoidut aktiviteetit

 1. Member of the "Academy Club for Young Scientists" of the Finnish Academy of Science and Letters

  Mari Wiklund (Jäsen), Finnish Academy of Science and Letters, 20102011

  Aktiviteetti: Toimikunnat, hallitukset ja verkostotJäsenyys tai muu rooli kansallisessa/kansainvälisessä komiteassa, toimikunnassa tai hallituksessa

 2. Research visit to Hong Kong

  Mari Wiklund (Vieraileva tutkija), 26.02.201211.03.2012

  Aktiviteetti: Kansainvälinen liikkuvuus (vierailu ulkomaille)Vierailu toiseen organisaatioon

 3. 1st International Accessibility and Multimodality in Communication -symposium

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä), 30.05.201331.05.2013

  Aktiviteetti: Konferenssit, kurssit ja seminaarit Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 4. Atypical Interaction: Conversation Analysis and Communication Impairments

  Mari Wiklund (Puhuja: esitelmän pitäjä), 27.06.201328.06.2013

  Aktiviteetti: Konferenssit, kurssit ja seminaarit Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 5. 15th International Congress of ESCAP – European Society for Child and Adolescent Psychiatry

  Mari Wiklund (Posteriesitys), 07.07.2013

  Aktiviteetti: Konferenssit, kurssit ja seminaarit Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 6. ETRA 2014 – The 2014 Symposium on Eye Tracking Research & Applications

  Mari Wiklund (Posteriesitys), 26.03.201428.03.2014

  Aktiviteetti: Konferenssit, kurssit ja seminaarit Konferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Näytä kaikki (87) »